تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

پس از مطالعه شرایط و توضیحات، نــسبت به تکمــــیل آن بـــر اســاس نیـاز خود اقدام نمائید. خواهشمند است جهت تسریع در انجام عمليات خدمات رسانی به شما اطلاعات درخواست شده را به صورت کامل تکميل کنید. به عنوان مثال اطلاعاتی مانند مدل دستگاه, شماره سريال کالای معيوب و شرح مختصری از اشکال ايجاد شده کارشناسان اين شرکت را جهت ياری رساندن سريعتر به شما کمک خواهد کرد.

فرم تعمیرات

وضعیت درخواست(Required)
keyboard_arrow_up