تجهیزات سلولی ملکولی

آزمایشگاه سلولی مولکولی فرآیندهای اساسی را برای ایجاد بینش در شبکه های مولکولی مطالعه می کند که توسعه اندام های مختلف گیاهی و جانوری را به ویژه در رابطه با تعاملات محیطی تعدیل می کند. تحقیقات سلولهای مولکولی بر درک مکانیسم های فرآیندهای سلولی در سطح مولکولی تمرکز دارد که شامل جنبه های سیگنال دهی سلولی، انتقال سیگنال، چرخه سلولی، آپوپتوز، قاچاق درون سلولی، مسیرهای ترشحی و اندوسیتی، بیوژنز اندامک های سلولی و … می باشد.

keyboard_arrow_up