محصولات

Cognitive Science فناوری جدید در علوم شناختی

(fNIRS) سیستم طیف‌نگاری مادون قرمز عملکردی


توضیحات

بررسی نحوه عملکرد مغز و نگاشت فعالیت مغزی همواره از مسائل مطرح در بحث‌های نوروفیزیولوژی و
علوم شناختی بوده است. پیشرفت‌های اخیر در زمینه نگاشت فعالیت مغزی تا حد زیادی مرهون اختراع
می‌باشد MRI,PET مدالیته‌های مختلف ثبت اطلاعات عملکرد نرونی از قبیل الکتروانسفالوگرافی

این روشها اغلب پرهزینه وبیمار را درشرایط خاص و در معرض تابش اشعه های مضر و یا صداهای
ناهنجار قرار می‌دهند و بنابراین فرد در شرایط غیر عادی قرار میگیرد

یک فناوری نسبتا جدید است که در آن همودینامیک مغزی و میزان اکسیژن‌رسانی خون به fNIRS
ناحیه‌ای خاص از مغز بعنوان پارامتری که همبسته با میزان فعالیت عصبی، ناحیه فعال و میزان فعالیت
نرونی مغز است تعیین می‌گردد

در هنگام فعالیت فکری، غلظت نسبی اکسی و دئوکسی هموگلوبین در منطقه فعال مغز به دلیل
خونرسانی بیشتر به این ناحیه دچار تغییرات زیادی شده و موجب تغییر شدت نور عبوری از بافت
میشود. با پردازش این سیگنال درک بیشتری از نواحی فعال و نحوه عملکرد مغز بدست می آید
دارای 48 کانال گیرنده میباشد fNIRS سیستم

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید