محصولات

Bench Top Freezer Rack رک سرما ساز


توضیحات

بکمک این رک ها دیگر نیازی به استفاده از جعبه حاوی یخ روی میز نمیباشد

:قابل استفاده برای میکروتیوب های 0/5-1/5-2 میلی لیتر در سه مدل

که دمای صفردرجه را تا بیش از 1ساعت تامین می کند «ZERO»

منفی 20)که دمای منفی 20 درجه را بیش از 1 ساعت تامین میکند)

منفی 70)که دمای منفی 70 درجه را بیش از 1 ساعت تامین میکند)

(رک محافظ در برابر پرتو های بتا (در دو فرمت 8 و 24 تایی

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید