محصولات

با بلاكهای قابل تعويض « XP Cycler » ترمال سایکلر مدل

پرفروشترین ترمال سایکلر


توضیحات

بلاک گراديانت «0.2×96 میلی لیتر با امكان توليد گراديان دمايي

:بلاكهای دوبل باامکان انجام دو واكنش همزمان ولي مستقل از هم

ml و0.2×48 ml 48×شامل:0.2 XP- D بلاک

ml و0.2×48 ml 30×شامل:0.5 XP- E بلاک

384Wells, 4 Slides

Temp. Ramp:3-4C/S

LCD Graph/Text Display

99 Programs

RS232 Interface

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید