محصولات

سیستم استخراج فیبر خام سه وشش خانه

(cold extractor) COEX بهمراه


توضیحات

FIWE 3وFIWE 6 سیستم اندازه گیری فیبر خام در دو مدل

و اجزا ءآن NDF- ADF,ADL با قابلیت آنالیز همزمان نمونه ها و تعیین

قابلیت استخراج سریع چربی از نمونه ها جهت تعیین فیبر آنها

مجهز به پمپ هوا و پمپ پریستالتیک با بدنه استیل

:تعداد
 
1
 

.تبلت اندروید

(0) دیدگاه ها

نظر دهید