میکروسکوپ ها

میکروسکوپ ابزاری آزمایشگاهی است که برای بررسی مواردی که خیلی کوچک هستند و با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند، استفاده می شود. میکروسکوپ علم بررسی اجسام و سازه های کوچک با استفاده از ذره بین های پیشرفته است.
میکروسکوپ نوری معمولی که در آزمایشگاه استفاده می شود میکروسکوپ مرکب نامیده می شود زیرا حاوی دو نوع عدسی است که وظیفه بزرگنمایی یک جسم را دارند. نزدیکترین عدسی به چشم را چشمی و عدسی نزدیک به جسم را عینی می نامند.

keyboard_arrow_up