تجهیزات آزمایشگاهی ژنتیک

بخش ژنتیک آزمایشگاهی به طور فعال به مطالعه بیماری های ژنتیکی و پیشرفت آزمایش های ژنتیکی و فناوریهای مرتبط با اهداف افزایش مراقبت از بیماران بالینی کمک می کند. در هر آزمایشگاه ژنتیک، مدیران و متخخصصان تایید شده و مشاوران ژنتیک از نزدیک با سرپرست های آزمایشگاه و تکنسین ها کار می کنند تا اطمینان حاصل کنند که نتایج دقیق و قابل اعتمادی در به موقع ترین زمان در دسترس می باشد.

keyboard_arrow_up